021-88486054-86015935

البرز کابين،مرجع صنعت پالت کشور

سايت جامع اطلاع رسانی پالت **** اولين دارنده خط‌ توليد پالت مسطح در ايران****با حجم تولید 100 عدد باکس پالت در هفته

نمايندگي فروش محصولاتدر ايران

پالت پلاستیکی پالت فلزی پالت چوبی بسته بندی جک پالت

محاسبه وزن تمامی موادها و فلزات

با این جدول شما میتوانید وزن تمامی موادها و فلزات را به دست اورید.محاسبه وزن مواد و محاسبه وزن انواع فلز کار بسیار دشواری است .اما این جدول در اختیار شما قرار گرفته تا شما بتوانید به راحتی وزن هر موادی را که لازم دارید بدست بیاورید. اگر فقط نیاز به وزن st37 دارید میتوانید به راحتی در قسمت اطلاعات فنی ان را پیدا کنید.

 

گروه صنعتی البرز کابین

واحد تحقیق و توسعه

 

Index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |

Material

Bulk Density

Specific Gravity Angle of Repose

(lb/ft3)

(g/cc)

(g/cc)

(degrees)

Abrasive 150 2.40
Abrasive Compound 148 2.37
Abrasive Mix 153 2.45
Abrasive Wheel Mix 150 2.40
AC Teat Dust 60 0.96
Accelerator 31 0.50
Acetate 35 0.56
Acetate Flakes 21 0.34
Acrawax "C" 32 0.51
Acrawax 15 0.24
Acrawax & Carbon Black 34 0.54
Acrylic Fibers 9 0.14
Acrylic Concentrate Pellets (1/8") 38 0.61
Acrylic Pellets (1/8") 38 0.61
Acrylic Resin 32 0.51
Activated Aluminum 15 0.24
Activated Carbon 20 0.32
Adipic Acid 40 0.64
Aero-Cil 8 0.13
Alcanol 39 0.62
Alfalfa Seed 45-48 0.72-0.77
Alfalfa Meal, Dehydrated 13% 16-18 0.26-0.29
Alfalfa Meal, Dehydrated 17% 18-22 0.29-0.35
Alfalfa Meal, Suncured 13% 14 0.22
Alfalfa Leaf Meal 14.5 0.23
Alfalfa Stem Meal 12 0.19
Alfalfa Pellets 13% 41-43 0.66-0.69 9
Alfalfa Pellets 17% 41-43 0.66-0.69 9
Alfalfa Meal, fine ground 15-22 0.24-0.35 45
Alodine No. 41 92 1.47
Alodine 12005 79 1.27
Alum 50 0.80 30-44
Alum/Pigment Mix 30 0.48
Alumina 40 0.64 3.6-3.9 22
Alumina, Activated 48 0.77
Alumina, Alcan 46 0.74
Alumina, Calcined 63 1.01
Alumina, Corhart 83 1.33
Alumina, FAH-KDH 45 0.72
Alumina, Hydrate 68 1.09
Alumina, Kyanite 77 1.23 3.58
Alumina & Lime Mix 65 1.04
Alumina, Metal Grade 67 1.07
Alumina Powder 18 0.29
Alumina, Precipitator Dust 54 0.86
Alumina, Reacted 65 1.04
Alumina, Sandy 60 0.96 3.95
Alumina, Tabular Dust 21 0.34
Aluminum Benzoate 11 0.18
Aluminum Chlorhydrate 55 0.88
Aluminum Chloride 51 0.82
Aluminum  Dross 81 1.30
Aluminum Etchant 55 0.88
Aluminum Filament 200X 75 1.20
Aluminum Flake 150 2.40
Aluminum Fluoride 55 0.88
Aluminum Magnesium Silicate 21 0.34
Aluminum Oxide 80 1.28
Aluminum Oxide, Calcined 33 0.53
Aluminum Powder 44 0.70
Aluminum Silicate 33 0.53
Aluminum Silicate (Catalyst) 53 0.85
Aluminum Sulfate 65 1.04
Aluminum Sulphate, Ground 50 0.80
Aluminum Trihydrate 45 0.72
Aluminum Wire, Chopped 35 0.56
Ammonium Bromide 76 1.22
Ammonium Chloride 38 0.61
Ammonium Nitrate 49 0.78
Ammonium Nitrate Prills 38 0.61
Ammonium Perchloride 62 0.99
Ammonium Phosphate 55 0.88
Ammonium Sulfate 69 1.11
Amorphous Silica 11 0.18
Anthracite, Powdered 35 0.56
Antimony Oxide 44 0.70
Antioxidant (Granules) 41 0.66
Antioxidant (Powder) 28 0.45
Apple Slices, Dried 15 0.24
Aquafloc 10 0.16
Aqua Nuchar 10 0.16
Arasan 25 0.40
Arizona Road Dust 54 0.86
Arsenic Trioxide 41 0.66 30-44
Asbestos 22 0.35 2.4-2.5 30-44
Asbestos Fiber (Long) 16 0.26 2.4-2.5
Asbestos Fiber (Short) 19 0.30 2.4-2.5
Asbestos Fiber 20 0.32 2.4-2.5
Asbestos Fiber 7R 15 0.24 2.4-2.5
Asbestos Powder 28 0.45 2.4-2.5
Asbestos Shorts 26 0.42 2.4-2.5
Ascorbic Acid (Coarse) 45 0.72
Ascorbic Acid (Fine) 32 0.51
Ash, ground 105 1.68 32
Ashes, dry loose 38 0.61 32
Ashes, wet loose 47 0.75
Atrazine (Herbicide) 30 0.48
Attapulgite 40 0.64
Attasorb 18 0.29
Atticote 22 0.35
................................................
021-88486054 پالت فلزي
021-86015935 پالت پلاستيکي​ ​
​09304212127 تلگرام​
021-89777731 فکس ​
................................................

   


................................................ ​

از نسخه جدید سایت دیدن نمایید................................................